Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Marka w Stryszawie

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Marka w Stryszawie jest katolicką szkołą kerygmatyczną o charakterze krajowym i międzynarodowym, prowadzoną przez Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” od 1994 roku. Podlega Przełożonemu Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego o. Wiesławowi Śpiewakowi CR.

  • SNE jest praktyczną propozycją pastoralną dla grup, ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz osób indywidualnych.
  • Szkoła św. Marka od 1995 r. należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Nowej Ewangelizacji (ACCSE 2000) w Europie.
  • Szkoła św. Marka od 2006 r. podjęła ścisłą współpracę ze Szkołą Ewangelizacji Św. Andrzeja z Meksyku i pracuje według jej metodologii.
  • Szkoła św. Marka organizuje kursy ewangelizacyjne i rekolekcje w swojej głównej siedzibie w Stryszawie, w filiach Wspólnoty „Galilea” w Polsce, Austrii, Bułgarii i Wielkiej Brytanii oraz w różnych miejscowościach na zaproszenie innych SNE, parafii czy wspólnot i grup.

CEL:

Formowanie osób, które chcą ewangelizować oraz tych, którzy chcą formować nowych ewangelizatorów tak, aby każdy katolik potrafił przekazać Słowo Dobrej Nowiny o Jezusie w prostej, popartej doświadczeniem formie.

METODOLOGIA:

Przygotowanie uczestników do ewangelizacji poprzez udział w teoretyczno-praktycznych kursach. Linię przewodnią stanowią: modlitwa-studium-praktyka.

DUCHOWOŚĆ:

Skoncentrowana na osobie Jezusa Chrystusa. Postawa otwarcia się na Ducha Świętego służy osobistemu spotkaniu z Bogiem jako Ojcem i z Jezusem jako Panem i Zbawicielem.